fbpx

Општи услови за користење на www.growshop-mk.com

I.ВОВЕД

1.Со посета на страницата www.growshop-mk.com, вие се согласувате да ги почитувате овие „Општи услови за користење на www.growshop-mk.com“ Ако не сакате, не можете или не ги разбирате „Општите услови за користење на www.growshopmk.com“, не користете ја оваа страница.

2. Овие УСЛОВИ ја регулираат врската помеѓу Гроушоп Дооел (во понатамошниот текст www.www.growshop-mk.com ) од една страна и Корисниците на електронски (Интернет) страници и услуги лоцирани на доменот www.growshop-mk.com и неговите поддомени (наречен краток сајт), како и односите со истиот, кога ги користат информатичките и трговските услуги што ги нуди Гроушоп Дооел (повикани за кратки услуги).

3. Гроушоп Дооел е комерцијална компанија регистрирана во согласност со Трговското право на Република Северна Македонија, со седиште и адреса на управување: Република Северна Македонија, Скопје, Ул. Галичник 15, UIC:7525621, тел: +38970563762. е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4. Секој корисник на страницата е должен при наредба да не изврши никакви незаконски дејствија со испорачаната стока, целосно да ги почитува прописите на Република Северна Македонија. www.growshop-mk.com не сноси никаква одговорност во случај на употреба на испорачаната стока не според неговата намена или за незаконски дејствија. 5. www.growshop-mk.com не е одговорен за веродостојноста на страницата, условите за пристап до страницата, обезбедување помош, инструкции и други параметри.

 ІІ. ПОТПИШУВАЊЕ ДОГОВОР

1. Корисникот поднесува барање за купување во форма на страницата. Апликацијата се смета за валидна само откако ќе се согласите со овие Општи одредби и услови со ознака за проверка на крајот од условите.

2. Корисникот добива автоматски одговор - порака дека барањето е примено, што содржи информации за: направеното барање, вредноста на производите; цена за испорака; конечната цена што купувачот е должен да ја плати; инструкции за избраниот начин на плаќање, време на испорака, податоци за нарачаниот производ.

3. Договорот се смета за склучен по добивањето на експлицитна потврда од www.growshopmk.com на е-маил адресата одредена од корисникот за барањето направено од вториот.

4. Сите лични податоци обезбедени од корисникот - три имиња, област, град, поштенски код, адреса за испорака, поштенска адреса, телефон за контакт, тековна е -пошта и податоци за фактура (кога корисникот сака да добие еден) се дадени доброволно. Со прифаќање на овие општи услови, корисникот изјавува дека целосно се согласува доброволно да собира лични податоци што треба да се соберат, складираат и користат од www.growshop-mk.com и сродни лица, во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

 III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

1. Сите цени на производите во www.growshop-mk.com се во македонски денар со вклучен ДДВ.

2. Посочените цени се за еден производ и не ја вклучуваат цената за испорака.

3. www.growshop-mk.com го задржува правото еднострано да ги промени наведените цени, бидејќи промените стапуваат на сила од моментот на нивното објавување на страницата, но не се однесуваат на веќе направените нарачки.

4. Износот на нарачката се плаќа во готово по приемот со готовина при испорака во времето на испорака со курир.

5. Доколку е потребно да се врати сума платена со картичка. Сумата ќе се врати само на картичката со која е извршено плаќањето.

  1. ИСПОРАКА

1. Кога нарачува, потрошувачот мора да ја наведе точната адреса и телефонскиот број до кој е можно да се воспостави врска во периодот на испорака.

2. Укажувањето на неточна (погрешна адреса) и / или телефонски број ја прави нарачката неважечка и не ја обврзува www.growshop-mk.com со обврската да ја изврши испораката.

3. По добивањето на нарачката, се проверува наведениот телефон за неговата валидност со потврдување на нарачката и адресата на која треба да се достави стоката.

4. Нарачаната стока се доставува до адресата одредена од клиентот. Потрошувачот се обврзува да обезбеди пристап и можност за примање на стоката.

5. Стоката нарачана од потрошувачот се доставува во рок од 30 (триесет) дена на адресата што ја посочил, под услов нарачката да биде потврдена од клиентот и адресата за испорака точно да се наведе и да важи.

6. Нарачаната стока се доставува соодветно спакувано според нивниот вид и користениот транспорт за испорака.

7. Доколку потрошувачот не се најде во рокот за испорака до наведената адреса или пристапот и условите за испорака на стоката не се обезбедени во овој период, нарачката се смета за неважечка и www.growshop-mk.com се ослободува од обврска за исполнување на бараната достава.

8. Во случај потрошувачот да ја потврди својата желба да ја прими нарачаната стока и по истекот на рокот за испорака, во кој не беше пронајден на адресата, тој ги сноси трошоците за дополнителната испорака. Трошоците за втората испорака се плаќаат по приемот на стоката, истовремено со вкупниот износ за нарачката и првата испорака.

9. Плаќањето на доспеаната цена на стоката се врши по приемот од потрошувачот што ја нарачал стоката или од трето лице во негово име, под услов да го потврди приемот и идентитетот на нарачаната стока.

10. Ако трета страна се обврзе да прифати и потврди прием на нарачаната стока во име на оригиналниот потрошувач кој ја нарачал, тој нема право да ја врати стоката или да се спротивстави на испораката.

11. Кога www.growshop-mk.com не е во состојба да ги исполни своите обврски според договорот, поради фактот што ги нема нарачаните стоки и услуги, потрошувачот е известен и му ги враќа износите платени од него во рок од 30 дена од датум на кој www.growshop-mk.com треба да ја исполни својата обврска според договорот. www.growshop-mk.com може да достави до потрошувачите стоки или услуги со ист квалитет и цена, кога оваа можност е експлицитно предвидена пред склучувањето на договорот или во самиот договор.

  1. ИСПОРАКА НА СТОКА

1. Стоката се доставува до потрошувачот или до трета страна определена од него, кој ќе прифати и потврди дека ја примил во име и за сметка на потрошувачот. По доставата на стоката, клиентот или трета страна ги потпишуваат сите придружни документи.

2. Потрошувачот има право да одбие да ја прими стоката нарачана од него под следниве услови:

2.1. во случај на очигледна несовпаѓање на испорачаната со нарачаната стока и тоа може да се утврди со едноставна проверка на стоката. Ако неусогласеноста на стоките за широка потрошувачка со договорот е незначителна - не може да се бара откажување на договорот.

2.2. во случај на оштетување на стоката или нивното пакување

2.3. во случај на непочитување на рокот за испорака

3. Рекламациите од горенаведените причини се поднесуваат само во времето на испорака.

4. Потрошувачот, без надомест или казна и без наведување на причина, има право да се повлече од договорот во рок од 7 работни дена од денот на приемот на стоката според условите од член 55 од Законот за заштита на потрошувачите. Во овој случај, клиентот мора да ја врати стоката во зачувана оригинална амбалажа и недопрена.

5. Претходната точка 4 не се применува на следниве видови договори: - за испорака на стоки направени според барањата на потрошувачот или по негова индивидуална нарачка; - за набавка на стоки кои, по својата природа, не можат да се вратат или се предмет на брзо влошување или кои се во опасност од влошување;

6. Освен наведените случаи, Корисникот нема право да одбие да прима и / или плати за нарачаната стока од него. Во спротивно, тој должи плаќање на трошоците за испорака и враќање на стоката, како и казна двојно поголема од цената на стоката. www.growshop-mk.com исто така има право на надомест на штета и загубен профит.

7. За случаите на одбивање да се примат стоките, се составува извештај во времето на испорака. Ако потрошувачот одбие да го потпише протоколот, се претпоставува дека неговото одбивање да ја прими стоката е неосновано и тој мора да ги плати трошоците за испорака и враќање на стоката.

  1. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ

1. www.growshop-mk.com презема: - навреме да ја достави стоката нарачана за купување под условите од делот IV; - во случаите од Дел V, точка 2 и точка 4 - да му ги врати на клиентот во целост износите што ги платил не подоцна од 30 дена од денот кога потрошувачот го искористил своето право да се повлече од склучениот договор. Потрошувачот е должен да ја складира примената стока, нивниот квалитет и безбедност во овој период

2. www.growshop-mk.com има право да ги менува цените, количините, начинот на плаќање и испорака, како и дизајнот и технологијата на страницата, без претходна најава.

3. www.growshop-mk.com има право да суспендира или избрише информации за производ по своја дискреција без право на преглед.

4. www.growshop-mk.com има право да собира и користи информации за своите корисници кога се регистрираат, што може да вклучува име, презиме, презиме, адреса, професија, пол, возрасна група, телефон, е-пошта за преписка и какви било други информации обезбедени за време на регистрацијата и какви било други информации внесени или обезбедени при барање, примање или користење на услугите обезбедени од давателот, учество, како што www.growshop-mk.com ќе го користи истото во согласност со барањата на Законот за заштита на личните податоци.

5. Потрошувачот се обврзува: - да се запознаете однапред и да ја потврдите неговата согласност за овие Општи услови пред да го направите барањето; - да ја плати цената на стоката; - да ги плати трошоците за испорака и да ги потпише сите придружни документи; - да се обезбеди можност за примање на стоката; - да ја прими стоката; - да не вршат никакви незаконски дејствија со испорачаната стока, целосно да ги почитуваат прописите на Република Северна Македонија

6. Корисникот нема право да дава нарачки во име на друго лице без негова согласност.

7. Корисникот е должен да ги обештети www.growshop-mk.com и сите трети страни за сите штети и загубени добивки, вклучувајќи ги и сите трошоци, вклучително и без ограничување на адвокатските трошоци, надоместоци, трошоци настанати како резултат на побарувања од трета страни во врска со неисполнување на обврските на Корисникот според овој договор, или прекршување на македонското законодавство и европското законодавство, овие Општи услови и правила, добри манири.

8. Корисникот на веб страницата нема право да извршува дејствија што ги прекршуваат законите, генерално воспоставени правила за комуникација, да шири вируси, да извршува какви било дејствија што ги повредуваат или повредуваат правата или интересите на трети страни. 

VII. ОДГОВОРНОСТ

1. www.growshop-mk.com нема да биде одговорен за неисполнување на своите обврски од овој договор во случај на виша сила, виша сила и случајни настани.

2. www.growshop-mk.com го задржува правото да ги промени овие услови за користење без претходна најава на корисниците.

3. www.growshop-mk.com не сноси никаква одговорност во случај на употреба на испорачана стока не според неговата намена или за незаконски дејствија.

4. Информациите и податоците на www.growshop-mk.com се од информативна природа и не треба на кој било начин да влијаат врз изборот и користењето на стоката. Нивната употреба е целосно одговорност на клиентот.

5. www.growshop-mk.com не е одговорен за точноста и прецизноста на материјалите објавени на страницата.

6. Содржината на оваа страница е авторско право на www.growshop-mk.com и никој нема право да ја копира, дистрибуира и користи на кој било начин содржината на овие општи услови и остатокот од содржината на страницата без експресно напишано согласност и дозвола на www.growshop-mk.com.

Категории

Анкета

КАКВИ ШТЕДЛИВИ/CFL/ЛАМПИ КОРИСТИТЕ?